NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:6

1:6 tou <3588> parontov <3918> (5752) eiv <1519> umav <5209> kaywv <2531> kai <2532> en <1722> panti <3956> tw <3588> kosmw <2889> estin <1510> (5748) karpoforoumenon <2592> (5734) kai <2532> auxanomenon <837> (5746) kaywv <2531> kai <2532> en <1722> umin <5213> af <575> hv <3739> hmerav <2250> hkousate <191> (5656) kai <2532> epegnwte <1921> (5627) thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> en <1722> alhyeia <225>

Colossians 1:23

1:23 ei <1487> ge <1065> epimenete <1961> (5719) th <3588> pistei <4102> teyemeliwmenoi <2311> (5772) kai <2532> edraioi <1476> kai <2532> mh <3361> metakinoumenoi <3334> (5746) apo <575> thv <3588> elpidov <1680> tou <3588> euaggeliou <2098> ou <3739> hkousate <191> (5656) tou <3588> khrucyentov <2784> (5685) en <1722> pash <3956> ktisei <2937> th <3588> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772> ou <3739> egenomhn <1096> (5633) egw <1473> paulov <3972> diakonov <1249>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org