NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:3-4

1:3 eucaristoumen <2168> (5719) tw <3588> yew <2316> patri <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> [cristou] <5547> pantote <3842> peri <4012> umwn <5216> proseucomenoi <4336> (5740)

1:4 akousantev <191> (5660) thn <3588> pistin <4102> umwn <5216> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> kai <2532> thn <3588> agaphn <26> [hn <3739> ecete] <2192> (5719) eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> agiouv <40>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org