NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:23-25

1:23 ei <1487> ge <1065> epimenete <1961> (5719) th <3588> pistei <4102> teyemeliwmenoi <2311> (5772) kai <2532> edraioi <1476> kai <2532> mh <3361> metakinoumenoi <3334> (5746) apo <575> thv <3588> elpidov <1680> tou <3588> euaggeliou <2098> ou <3739> hkousate <191> (5656) tou <3588> khrucyentov <2784> (5685) en <1722> pash <3956> ktisei <2937> th <3588> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772> ou <3739> egenomhn <1096> (5633) egw <1473> paulov <3972> diakonov <1249>

1:24 nun <3568> cairw <5463> (5719) en <1722> toiv <3588> payhmasin <3804> uper <5228> umwn <5216> kai <2532> antanaplhrw <466> (5719) ta <3588> usterhmata <5303> twn <3588> yliqewn <2347> tou <3588> cristou <5547> en <1722> th <3588> sarki <4561> mou <3450> uper <5228> tou <3588> swmatov <4983> autou <846> o <3739> estin <1510> (5748) h <3588> ekklhsia <1577>

1:25 hv <3739> egenomhn <1096> (5633) egw <1473> diakonov <1249> kata <2596> thn <3588> oikonomian <3622> tou <3588> yeou <2316> thn <3588> doyeisan <1325> (5685) moi <3427> eiv <1519> umav <5209> plhrwsai <4137> (5658) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org