NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:20-21

1:20 kai <2532> di <1223> autou <846> apokatallaxai <604> (5658) ta <3588> panta <3956> eiv <1519> auton <846> eirhnopoihsav <1517> (5660) dia <1223> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> staurou <4716> autou <846> [di <1223> autou] <846> eite <1535> ta <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> eite <1535> ta <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

1:21 kai <2532> umav <5209> pote <4218> ontav <1510> (5752) aphllotriwmenouv <526> (5772) kai <2532> ecyrouv <2190> th <3588> dianoia <1271> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> toiv <3588> ponhroiv <4190> nuni <3570> de <1161> apokathllaxen <604> (5656)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org