NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 9:17-18

9:17 aphlyen <565> (5627) de <1161> ananiav <367> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> kai <2532> epiyeiv <2007> (5631) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495> eipen <2036> (5627) saoul <4549> adelfe <80> o <3588> kuriov <2962> apestalken <649> (5758) me <3165> ihsouv <2424> o <3588> ofyeiv <3700> (5685) soi <4671> en <1722> th <3588> odw <3598> h <3739> hrcou <2064> (5711) opwv <3704> anableqhv <308> (5661) kai <2532> plhsyhv <4130> (5686) pneumatov <4151> agiou <40>

9:18 kai <2532> euyewv <2112> apepesan <634> (5627) autou <846> apo <575> twn <3588> ofyalmwn <3788> wv <5613> lepidev <3013> anebleqen <308> (5656) te <5037> kai <2532> anastav <450> (5631) ebaptisyh <907> (5681)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org