NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 8:12-13

8:12 ote <3753> de <1161> episteusan <4100> (5656) tw <3588> filippw <5376> euaggelizomenw <2097> (5734) peri <4012> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tou <3588> onomatov <3686> ihsou <2424> cristou <5547> ebaptizonto <907> (5712) andrev <435> te <5037> kai <2532> gunaikev <1135>

8:13 o <3588> de <1161> simwn <4613> kai <2532> autov <846> episteusen <4100> (5656) kai <2532> baptisyeiv <907> (5685) hn <1510> (5713) proskarterwn <4342> (5723) tw <3588> filippw <5376> yewrwn <2334> (5723) te <5037> shmeia <4592> kai <2532> dunameiv <1411> megalav <3173> ginomenav <1096> (5740) existato <1839> (5710)

Acts 8:21

8:21 ouk <3756> estin <1510> (5748) soi <4671> meriv <3310> oude <3761> klhrov <2819> en <1722> tw <3588> logw <3056> toutw <5129> h <3588> gar <1063> kardia <2588> sou <4675> ouk <3756> estin <1510> (5748) euyeia <2117> enanti <1725> tou <3588> yeou <2316>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org