NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:35

7:35 touton <5126> ton <3588> mwushn <3475> on <3739> hrnhsanto <720> (5662) eipontev <2036> (5631) tiv <5101> se <4571> katesthsen <2525> (5656) arconta <758> kai <2532> dikasthn <1348> touton <5126> o <3588> yeov <2316> kai <2532> arconta <758> kai <2532> lutrwthn <3086> apestalken <649> (5758) sun <4862> ceiri <5495> aggelou <32> tou <3588> ofyentov <3700> (5685) autw <846> en <1722> th <3588> batw <942>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org