NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:30-32

7:30 kai <2532> plhrwyentwn <4137> (5685) etwn <2094> tesserakonta <5062> wfyh <3700> (5681) autw <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tou <3588> orouv <3735> sina <4614> aggelov <32> en <1722> flogi <5395> purov <4442> batou <942>

7:31 o <3588> de <1161> mwushv <3475> idwn <1492> (5631) eyaumasen <2296> (5656) to <3588> orama <3705> prosercomenou <4334> (5740) de <1161> autou <846> katanohsai <2657> (5658) egeneto <1096> (5633) fwnh <5456> kuriou <2962>

7:32 egw <1473> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> sou <4675> o <3588> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> entromov <1790> de <1161> genomenov <1096> (5637) mwushv <3475> ouk <3756> etolma <5111> (5707) katanohsai <2657> (5658)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org