NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 6:13-14

6:13 esthsan <2476> (5627) te <5037> marturav <3144> qeudeiv <5571> legontav <3004> (5723) o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> ou <3756> pauetai <3973> (5731) lalwn <2980> (5723) rhmata <4487> kata <2596> tou <3588> topou <5117> tou <3588> agiou <40> [toutou] <5127> kai <2532> tou <3588> nomou <3551>

6:14 akhkoamen <191> (5754) gar <1063> autou <846> legontov <3004> (5723) oti <3754> ihsouv <2424> o <3588> nazwraiov <3480> outov <3778> katalusei <2647> (5692) ton <3588> topon <5117> touton <5126> kai <2532> allaxei <236> (5692) ta <3588> eyh <1485> a <3739> paredwken <3860> (5656) hmin <2254> mwushv <3475>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org