NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 5:5

5:5 akouwn <191> (5723) de <1161> o <3588> ananiav <367> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> peswn <4098> (5631) exequxen <1634> (5656) kai <2532> egeneto <1096> (5633) fobov <5401> megav <3173> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> akouontav <191> (5723)

Acts 5:10

5:10 epesen <4098> (5627) de <1161> paracrhma <3916> prov <4314> touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> exequxen <1634> (5656) eiselyontev <1525> (5631) de <1161> oi <3588> neaniskoi <3495> euron <2147> (5627) authn <846> nekran <3498> kai <2532> exenegkantev <1627> (5660) eyaqan <2290> (5656) prov <4314> ton <3588> andra <435> authv <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org