NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 5:30

5:30 o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> hgeiren <1453> (5656) ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> dieceirisasye <1315> (5668) kremasantev <2910> (5660) epi <1909> xulou <3586>

Acts 10:39

10:39 kai <2532> hmeiv <2249> marturev <3144> pantwn <3956> wn <3739> epoihsen <4160> (5656) en <1722> te <5037> th <3588> cwra <5561> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> ierousalhm <2419> on <3739> kai <2532> aneilan <337> (5656) kremasantev <2910> (5660) epi <1909> xulou <3586>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org