NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 5:1-11

5:1 anhr <435> de <1161> tiv <5100> ananiav <367> onomati <3686> sun <4862> sapfirh <4551> th <3588> gunaiki <1135> autou <846> epwlhsen <4453> (5656) kthma <2933>

5:2 kai <2532> enosfisato <3557> (5668) apo <575> thv <3588> timhv <5092> suneiduihv <4894> (5761) kai <2532> thv <3588> gunaikov <1135> kai <2532> enegkav <5342> (5660) merov <3313> ti <5100> para <3844> touv <3588> podav <4228> twn <3588> apostolwn <652> eyhken <5087> (5656)

5:3 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> petrov <4074> anania <367> dia <1223> ti <5101> eplhrwsen <4137> (5656) o <3588> satanav <4567> thn <3588> kardian <2588> sou <4675> qeusasyai <5574> (5664) se <4571> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <39> kai <2532> nosfisasyai <3557> (5670) apo <575> thv <3588> timhv <5092> tou <3588> cwriou <5564>

5:4 ouci <3780> menon <3306> (5723) soi <4671> emenen <3306> (5707) kai <2532> prayen <4097> (5685) en <1722> th <3588> sh <4674> exousia <1849> uphrcen <5225> (5707) ti <5101> oti <3754> eyou <5087> (5639) en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4675> to <3588> pragma <4229> touto <5124> ouk <3756> eqeusw <5574> (5662) anyrwpoiv <444> alla <235> tw <3588> yew <2316>

5:5 akouwn <191> (5723) de <1161> o <3588> ananiav <367> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> peswn <4098> (5631) exequxen <1634> (5656) kai <2532> egeneto <1096> (5633) fobov <5401> megav <3173> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> akouontav <191> (5723)

5:6 anastantev <450> (5631) de <1161> oi <3588> newteroi <3501> sunesteilan <4958> (5656) auton <846> kai <2532> exenegkantev <1627> (5660) eyaqan <2290> (5656)

5:7 egeneto <1096> (5633) de <1161> wv <5613> wrwn <5610> triwn <5140> diasthma <1292> kai <2532> h <3588> gunh <1135> autou <846> mh <3361> eiduia <1492> (5761) to <3588> gegonov <1096> (5756) eishlyen <1525> (5627)

5:8 apekriyh <611> (5662) de <1161> prov <4314> authn <846> petrov <4074> eipe <2036> (5628) moi <3427> ei <1487> tosoutou <5118> to <3588> cwrion <5564> apedosye <591> (5639) h <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) nai <3483> tosoutou <5118>

5:9 o <3588> de <1161> petrov <4074> prov <4314> authn <846> ti <5101> oti <3754> sunefwnhyh <4856> (5681) umin <5213> peirasai <3985> (5658) to <3588> pneuma <4151> kuriou <2962> idou <2400> (5628) oi <3588> podev <4228> twn <3588> yaqantwn <2290> (5660) ton <3588> andra <435> sou <4675> epi <1909> th <3588> yura <2374> kai <2532> exoisousin <1627> (5692) se <4571>

5:10 epesen <4098> (5627) de <1161> paracrhma <3916> prov <4314> touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> exequxen <1634> (5656) eiselyontev <1525> (5631) de <1161> oi <3588> neaniskoi <3495> euron <2147> (5627) authn <846> nekran <3498> kai <2532> exenegkantev <1627> (5660) eyaqan <2290> (5656) prov <4314> ton <3588> andra <435> authv <846>

5:11 kai <2532> egeneto <1096> (5633) fobov <5401> megav <3173> ef <1909> olhn <3650> thn <3588> ekklhsian <1577> kai <2532> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> akouontav <191> (5723) tauta <5023>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org