NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 3:18

3:18 o <3588> de <1161> yeov <2316> a <3739> prokathggeilen <4293> (5656) dia <1223> stomatov <4750> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> payein <3958> (5629) ton <3588> criston <5547> autou <846> eplhrwsen <4137> (5656) outwv <3779>

Acts 3:24-26

3:24 kai <2532> pantev <3956> de <1161> oi <3588> profhtai <4396> apo <575> samouhl <4545> kai <2532> twn <3588> kayexhv <2517> osoi <3745> elalhsan <2980> (5656) kai <2532> kathggeilan <2605> (5656) tav <3588> hmerav <2250> tautav <3778>

3:25 umeiv <5210> este <1510> (5748) oi <3588> uioi <5207> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> thv <3588> diayhkhv <1242> hv <3739> o <3588> yeov <2316> dieyeto <1303> (5639) prov <4314> touv <3588> paterav <3962> umwn <5216> legwn <3004> (5723) prov <4314> abraam <11> kai <2532> en <1722> tw <3588> spermati <4690> sou <4675> euloghyhsontai <2127> (5701) pasai <3956> ai <3588> patriai <3965> thv <3588> ghv <1093>

3:26 umin <5213> prwton <4412> anasthsav <450> (5660) o <3588> yeov <2316> ton <3588> paida <3816> autou <846> apesteilen <649> (5656) auton <846> eulogounta <2127> (5723) umav <5209> en <1722> tw <3588> apostrefein <654> (5721) ekaston <1538> apo <575> twn <3588> ponhriwn <4189> [umwn] <5216>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org