NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 2:34-36

2:34 ou <3756> gar <1063> dauid <1138> anebh <305> (5627) eiv <1519> touv <3588> ouranouv <3772> legei <3004> (5719) de <1161> autov <846> eipen <2036> (5627) kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> mou <3450> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450>

2:35 ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upopodion <5286> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>

2:36 asfalwv <806> oun <3767> ginwsketw <1097> (5720) pav <3956> oikov <3624> israhl <2474> oti <3754> kai <2532> kurion <2962> auton <846> kai <2532> criston <5547> epoihsen <4160> (5656) o <3588> yeov <2316> touton <5126> ton <3588> ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> estaurwsate <4717> (5656)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org