NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 28:3-6

28:3 sustreqantov <4962> (5660) de <1161> tou <3588> paulou <3972> fruganwn <5434> ti <5100> plhyov <4128> kai <2532> epiyentov <2007> (5631) epi <1909> thn <3588> puran <4443> ecidna <2191> apo <575> thv <3588> yermhv <2329> exelyousa <1831> (5631) kayhqen <2510> (5656) thv <3588> ceirov <5495> autou <846>

28:4 wv <5613> de <1161> eidon <1492> (5627) oi <3588> barbaroi <915> kremamenon <2910> (5734) to <3588> yhrion <2342> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> autou <846> prov <4314> allhlouv <240> elegon <3004> (5707) pantwv <3843> foneuv <5406> estin <1510> (5748) o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> on <3739> diaswyenta <1295> (5685) ek <1537> thv <3588> yalasshv <2281> h <3588> dikh <1349> zhn <2198> (5721) ouk <3756> eiasen <1439> (5656)

28:5 o <3588> men <3303> oun <3767> apotinaxav <660> (5660) to <3588> yhrion <2342> eiv <1519> to <3588> pur <4442> epayen <3958> (5627) ouden <3762> kakon <2556>

28:6 oi <3588> de <1161> prosedokwn <4328> (5707) auton <846> mellein <3195> (5721) pimprasyai <4092> (5745) h <2228> katapiptein <2667> (5721) afnw <869> nekron <3498> epi <1909> polu <4183> de <1161> autwn <846> prosdokwntwn <4328> (5723) kai <2532> yewrountwn <2334> (5723) mhden <3367> atopon <824> eiv <1519> auton <846> ginomenon <1096> (5740) metabalomenoi <3327> (5671) elegon <3004> (5707) auton <846> einai <1510> (5750) yeon <2316>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org