NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 28:2

28:2 oi <3588> te <5037> barbaroi <915> pareicon <3930> (5707) ou <3756> thn <3588> tucousan <5177> (5631) filanyrwpian <5363> hmin <2254> aqantev <681> (5660) gar <1063> puran <4443> proselabonto <4355> (5639) pantav <3956> hmav <2248> dia <1223> ton <3588> ueton <5205> ton <3588> efestwta <2186> (5761) kai <2532> dia <1223> to <3588> qucov <5592>

Acts 28:4

28:4 wv <5613> de <1161> eidon <1492> (5627) oi <3588> barbaroi <915> kremamenon <2910> (5734) to <3588> yhrion <2342> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> autou <846> prov <4314> allhlouv <240> elegon <3004> (5707) pantwv <3843> foneuv <5406> estin <1510> (5748) o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> on <3739> diaswyenta <1295> (5685) ek <1537> thv <3588> yalasshv <2281> h <3588> dikh <1349> zhn <2198> (5721) ouk <3756> eiasen <1439> (5656)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org