NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 28:16

28:16 ote <3753> de <1161> eishlyomen <1525> (5627) eiv <1519> rwmhn <4516> epetraph <2010> (5681) tw <3588> paulw <3972> menein <3306> (5721) kay <2596> eauton <1438> sun <4862> tw <3588> fulassonti <5442> (5723) auton <846> stratiwth <4757>

Acts 28:31

28:31 khrusswn <2784> (5723) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> didaskwn <1321> (5723) ta <3588> peri <4012> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547> meta <3326> pashv <3956> parrhsiav <3954> akwlutwv <209>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org