NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 26:22

26:22 epikouriav <1947> oun <3767> tucwn <5177> (5631) thv <3588> apo <575> tou <3588> yeou <2316> acri <891> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> esthka <2476> (5758) marturomenov <3143> (5740) mikrw <3398> te <5037> kai <2532> megalw <3173> ouden <3762> ektov <1622> legwn <3004> (5723) wn <3739> te <5037> oi <3588> profhtai <4396> elalhsan <2980> (5656) mellontwn <3195> (5723) ginesyai <1096> (5738) kai <2532> mwushv <3475>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org