NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 26:20-21

26:20 alla <235> toiv <3588> en <1722> damaskw <1154> prwton <4412> te <5037> kai <2532> ierosolumoiv <2414> pasan <3956> te <5037> thn <3588> cwran <5561> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> toiv <3588> eynesin <1484> aphggellon <518> (5707) metanoein <3340> (5721) kai <2532> epistrefein <1994> (5721) epi <1909> ton <3588> yeon <2316> axia <514> thv <3588> metanoiav <3341> erga <2041> prassontav <4238> (5723)

26:21 eneka <1752> toutwn <5130> me <3165> ioudaioi <2453> sullabomenoi <4815> (5642) en <1722> tw <3588> ierw <2411> epeirwnto <3987> (5711) diaceirisasyai <1315> (5670)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org