NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 22:24-25

22:24 ekeleusen <2753> (5656) o <3588> ciliarcov <5506> eisagesyai <1521> (5745) auton <846> eiv <1519> thn <3588> parembolhn <3925> eipav <3004> (5631) mastixin <3148> anetazesyai <426> (5745) auton <846> ina <2443> epignw <1921> (5632) di <1223> hn <3739> aitian <156> outwv <3779> epefwnoun <2019> (5707) autw <846>

22:25 wv <5613> de <1161> proeteinan <4385> (5656) auton <846> toiv <3588> imasin <2438> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> estwta <2476> (5761) ekatontarcon <1543> o <3588> paulov <3972> ei <1487> anyrwpon <444> rwmaion <4514> kai <2532> akatakriton <178> exestin <1832> (5904) umin <5213> mastizein <3147> (5721)

Acts 22:29

22:29 euyewv <2112> oun <3767> apesthsan <868> (5627) ap <575> autou <846> oi <3588> mellontev <3195> (5723) auton <846> anetazein <426> (5721) kai <2532> o <3588> ciliarcov <5506> de <1161> efobhyh <5399> (5675) epignouv <1921> (5631) oti <3754> rwmaiov <4514> estin <1510> (5748) kai <2532> oti <3754> auton <846> hn <1510> (5713) dedekwv <1210> (5761)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org