NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 22:17-18

22:17 egeneto <1096> (5633) de <1161> moi <3427> upostreqanti <5290> (5660) eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> proseucomenou <4336> (5740) mou <3450> en <1722> tw <3588> ierw <2411> genesyai <1096> (5635) me <3165> en <1722> ekstasei <1611>

22:18 kai <2532> idein <1492> (5629) auton <846> legonta <3004> (5723) moi <3427> speuson <4692> (5657) kai <2532> exelye <1831> (5628) en <1722> tacei <5034> ex <1537> ierousalhm <2419> dioti <1360> ou <3756> paradexontai <3858> (5699) sou <4675> marturian <3141> peri <4012> emou <1700>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org