NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 21:28

21:28 krazontev <2896> (5723) andrev <435> israhlitai <2475> bohyeite <997> (5720) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> anyrwpov <444> o <3588> kata <2596> tou <3588> laou <2992> kai <2532> tou <3588> nomou <3551> kai <2532> tou <3588> topou <5117> toutou <5127> pantav <3956> pantach <3837> didaskwn <1321> (5723) eti <2089> te <5037> kai <2532> ellhnav <1672> eishgagen <1521> (5627) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> kekoinwken <2840> (5758) ton <3588> agion <40> topon <5117> touton <5126>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org