NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 20:34-35

20:34 autoi <846> ginwskete <1097> (5719) oti <3754> taiv <3588> creiaiv <5532> mou <3450> kai <2532> toiv <3588> ousin <1510> (5752) met <3326> emou <1700> uphrethsan <5256> (5656) ai <3588> ceirev <5495> autai <3778>

20:35 panta <3956> upedeixa <5263> (5656) umin <5213> oti <3754> outwv <3779> kopiwntav <2872> (5723) dei <1163> (5904) antilambanesyai <482> (5738) twn <3588> asyenountwn <770> (5723) mnhmoneuein <3421> (5721) te <5037> twn <3588> logwn <3056> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> oti <3754> autov <846> eipen <2036> (5627) makarion <3107> estin <1510> (5748) mallon <3123> didonai <1325> (5721) h <2228> lambanein <2983> (5721)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org