NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 20:26-27

20:26 dioti <1360> marturomai <3143> (5736) umin <5213> en <1722> th <3588> shmeron <4594> hmera <2250> oti <3754> kayarov <2513> eimi <1510> (5748) apo <575> tou <3588> aimatov <129> pantwn <3956>

20:27 ou <3756> gar <1063> upesteilamhn <5288> (5668) tou <3588> mh <3361> anaggeilai <312> (5658) pasan <3956> thn <3588> boulhn <1012> tou <3588> yeou <2316> umin <5213>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org