NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 20:23-24

20:23 plhn <4133> oti <3754> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> kata <2596> polin <4172> diamarturetai <1263> (5736) moi <3427> legon <3004> (5723) oti <3754> desma <1199> kai <2532> yliqeiv <2347> me <3165> menousin <3306> (5719)

20:24 all <235> oudenov <3762> logou <3056> poioumai <4160> (5731) thn <3588> quchn <5590> timian <5093> emautw <1683> wv <5613> teleiwsw <5048> (5661) ton <3588> dromon <1408> mou <3450> kai <2532> thn <3588> diakonian <1248> hn <3739> elabon <2983> (5627) para <3844> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> diamarturasyai <1263> (5664) to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> yeou <2316>



TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org