NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 20:17

20:17 apo <575> de <1161> thv <3588> milhtou <3399> pemqav <3992> (5660) eiv <1519> efeson <2181> metekalesato <3333> (5668) touv <3588> presbuterouv <4245> thv <3588> ekklhsiav <1577>

Acts 20:28

20:28 prosecete <4337> (5720) eautoiv <1438> kai <2532> panti <3956> tw <3588> poimniw <4168> en <1722> w <3739> umav <5209> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> eyeto <5087> (5639) episkopouv <1985> poimainein <4165> (5721) thn <3588> ekklhsian <1577> tou <3588> yeou <2316> hn <3739> periepoihsato <4046> (5668) dia <1223> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> idiou <2398>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org