NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 1:3

1:3 oiv <3739> kai <2532> paresthsen <3936> (5656) eauton <1438> zwnta <2198> (5723) meta <3326> to <3588> payein <3958> (5629) auton <846> en <1722> polloiv <4183> tekmhrioiv <5039> di <1223> hmerwn <2250> tesserakonta <5062> optanomenov <3700> (5740) autoiv <846> kai <2532> legwn <3004> (5723) ta <3588> peri <4012> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316>

Acts 1:8

1:8 alla <235> lhmqesye <2983> (5695) dunamin <1411> epelyontov <1904> (5631) tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> ef <1909> umav <5209> kai <2532> esesye <1510> (5704) mou <3450> marturev <3144> en <1722> te <5037> ierousalhm <2419> kai <2532> [en] <1722> pash <3956> th <3588> ioudaia <2449> kai <2532> samareia <4540> kai <2532> ewv <2193> escatou <2078> thv <3588> ghv <1093>

Acts 1:21-22

1:21 dei <1163> (5904) oun <3767> twn <3588> sunelyontwn <4905> (5631) hmin <2254> andrwn <435> en <1722> panti <3956> cronw <5550> w <3739> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) ef <1909> hmav <2248> o <3588> kuriov <2962> ihsouv <2424>

1:22 arxamenov <756> (5671) apo <575> tou <3588> baptismatov <908> iwannou <2491> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> anelhmfyh <353> (5681) af <575> hmwn <2257> martura <3144> thv <3588> anastasewv <386> autou <846> sun <4862> hmin <2254> genesyai <1096> (5635) ena <1520> toutwn <5130>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org