NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 1:13-14

1:13 kai <2532> ote <3753> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> uperwon <5253> anebhsan <305> (5627) ou <3757> hsan <1510> (5713) katamenontev <2650> (5723) o <3588> te <5037> petrov <4074> kai <2532> iwannhv <2491> kai <2532> iakwbov <2385> kai <2532> andreav <406> filippov <5376> kai <2532> ywmav <2381> baryolomaiov <918> kai <2532> mayyaiov <3156> iakwbov <2385> alfaiou <256> kai <2532> simwn <4613> o <3588> zhlwthv <2207> kai <2532> ioudav <2455> iakwbou <2385>

1:14 outoi <3778> pantev <3956> hsan <1510> (5713) proskarterountev <4342> (5723) omoyumadon <3661> th <3588> proseuch <4335> sun <4862> gunaixin <1135> kai <2532> mariam <3137> th <3588> mhtri <3384> [tou] <3588> ihsou <2424> kai <2532> sun <4862> toiv <3588> adelfoiv <80> autou <846>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org