NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 19:26-27

19:26 kai <2532> yewreite <2334> (5719) kai <2532> akouete <191> (5719) oti <3754> ou <3756> monon <3440> efesou <2181> alla <235> scedon <4975> pashv <3956> thv <3588> asiav <773> o <3588> paulov <3972> outov <3778> peisav <3982> (5660) metesthsen <3179> (5656) ikanon <2425> oclon <3793> legwn <3004> (5723) oti <3754> ouk <3756> eisin <1510> (5748) yeoi <2316> oi <3588> dia <1223> ceirwn <5495> ginomenoi <1096> (5740)

19:27 ou <3756> monon <3440> de <1161> touto <5124> kinduneuei <2793> (5719) hmin <2254> to <3588> merov <3313> eiv <1519> apelegmon <557> elyein <2064> (5629) alla <235> kai <2532> to <3588> thv <3588> megalhv <3173> yeav <2299> artemidov <735> ieron <2411> eiv <1519> ouyen <3762> logisyhnai <3049> (5683) mellein <3195> (5721) te <5037> kai <2532> kayaireisyai <2507> (5745) thv <3588> megaleiothtov <3168> authv <846> hn <3739> olh <3650> [h] <3588> asia <773> kai <2532> [h] <3588> oikoumenh <3625> sebetai <4576> (5736)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org