NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 19:11-12

19:11 dunameiv <1411> te <5037> ou <3756> tav <3588> tucousav <5177> (5631) o <3588> yeov <2316> epoiei <4160> (5707) dia <1223> twn <3588> ceirwn <5495> paulou <3972>

19:12 wste <5620> kai <2532> epi <1909> touv <3588> asyenountav <770> (5723) apoferesyai <667> (5745) apo <575> tou <3588> crwtov <5559> autou <846> soudaria <4676> h <2228> simikinyia <4612> kai <2532> apallassesyai <525> (5745) ap <575> autwn <846> tav <3588> nosouv <3554> ta <3588> te <5037> pneumata <4151> ta <3588> ponhra <4190> ekporeuesyai <1607> (5738)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org