NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 17:19-20

17:19 epilabomenoi <1949> (5637) de <1161> autou <846> epi <1909> ton <3588> areion <697> pagon <697> hgagon <71> (5627) legontev <3004> (5723) dunameya <1410> (5736) gnwnai <1097> (5629) tiv <5101> h <3588> kainh <2537> auth <3778> [h] <3588> upo <5259> sou <4675> laloumenh <2980> (5746) didach <1322>

17:20 xenizonta <3579> (5723) gar <1063> tina <5100> eisfereiv <1533> (5719) eiv <1519> tav <3588> akoav <189> hmwn <2257> boulomeya <1014> (5736) oun <3767> gnwnai <1097> (5629) tina <5100> yelei <2309> (5719) tauta <5023> einai <1510> (5750)

Acts 17:32

17:32 akousantev <191> (5660) de <1161> anastasin <386> nekrwn <3498> oi <3588> men <3303> ecleuazon <5512> (5707) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) akousomeya <191> (5695) sou <4675> peri <4012> toutou <5127> kai <2532> palin <3825>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org