NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 17:18

17:18 tinev <5100> de <1161> kai <2532> twn <3588> epikoureiwn <1946> kai <2532> stoikwn <4770> filosofwn <5386> suneballon <4820> (5707) autw <846> kai <2532> tinev <5100> elegon <3004> (5707) ti <5101> an <302> yeloi <2309> (5722) o <3588> spermologov <4691> outov <3778> legein <3004> (5721) oi <3588> de <1161> xenwn <3581> daimoniwn <1140> dokei <1380> (5719) kataggeleuv <2604> einai <1510> (5750) oti <3754> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> thn <3588> anastasin <386> euhggelizeto <2097> (5710)

Acts 17:32

17:32 akousantev <191> (5660) de <1161> anastasin <386> nekrwn <3498> oi <3588> men <3303> ecleuazon <5512> (5707) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) akousomeya <191> (5695) sou <4675> peri <4012> toutou <5127> kai <2532> palin <3825>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org