NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 16:23-25

16:23 pollav <4183> de <1161> epiyentev <2007> (5631) autoiv <846> plhgav <4127> ebalon <906> (5627) eiv <1519> fulakhn <5438> paraggeilantev <3853> (5660) tw <3588> desmofulaki <1200> asfalwv <806> threin <5083> (5721) autouv <846>

16:24 ov <3739> paraggelian <3852> toiauthn <5108> labwn <2983> (5631) ebalen <906> (5627) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> eswteran <2082> fulakhn <5438> kai <2532> touv <3588> podav <4228> hsfalisato <805> (5662) autwn <846> eiv <1519> to <3588> xulon <3586>

16:25 kata <2596> de <1161> to <3588> mesonuktion <3317> paulov <3972> kai <2532> silav <4609> proseucomenoi <4336> (5740) umnoun <5214> (5707) ton <3588> yeon <2316> ephkrownto <1874> (5711) de <1161> autwn <846> oi <3588> desmioi <1198>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org