NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 15:20

15:20 alla <235> episteilai <1989> (5658) autoiv <846> tou <3588> apecesyai <567> (5733) twn <3588> alisghmatwn <234> twn <3588> eidwlwn <1497> kai <2532> thv <3588> porneiav <4202> kai <2532> pniktou <4156> kai <2532> tou <3588> aimatov <129>

Acts 15:29

15:29 apecesyai <567> (5733) eidwloyutwn <1494> kai <2532> aimatov <129> kai <2532> pniktwn <4156> kai <2532> porneiav <4202> ex <1537> wn <3739> diathrountev <1301> (5723) eautouv <1438> eu <2095> praxete <4238> (5692) errwsye <4517> (5770)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org