NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 13:2

13:2 leitourgountwn <3008> (5723) de <1161> autwn <846> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> nhsteuontwn <3522> (5723) eipen <2036> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> aforisate <873> (5657) dh <1211> moi <3427> ton <3588> barnaban <921> kai <2532> saulon <4569> eiv <1519> to <3588> ergon <2041> o <3739> proskeklhmai <4341> (5766) autouv <846>

Acts 13:50

13:50 oi <3588> de <1161> ioudaioi <2453> parwtrunan <3951> (5656) tav <3588> sebomenav <4576> (5740) gunaikav <1135> tav <3588> euschmonav <2158> kai <2532> touv <3588> prwtouv <4413> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> ephgeiran <1892> (5656) diwgmon <1375> epi <1909> ton <3588> paulon <3972> kai <2532> barnaban <921> kai <2532> exebalon <1544> (5627) autouv <846> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> autwn <846>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org