NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 13:16

13:16 anastav <450> (5631) de <1161> paulov <3972> kai <2532> kataseisav <2678> (5660) th <3588> ceiri <5495> eipen <2036> (5627) andrev <435> israhlitai <2475> kai <2532> oi <3588> foboumenoi <5399> (5740) ton <3588> yeon <2316> akousate <191> (5657)

Acts 13:43

13:43 luyeishv <3089> (5685) de <1161> thv <3588> sunagwghv <4864> hkolouyhsan <190> (5656) polloi <4183> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> twn <3588> sebomenwn <4576> (5740) proshlutwn <4339> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> tw <3588> barnaba <921> oitinev <3748> proslalountev <4354> (5723) autoiv <846> epeiyon <3982> (5707) autouv <846> prosmenein <4357> (5721) th <3588> cariti <5485> tou <3588> yeou <2316>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org