NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 12:4-5

12:4 on <3739> kai <2532> piasav <4084> (5660) eyeto <5087> (5639) eiv <1519> fulakhn <5438> paradouv <3860> (5631) tessarsin <5064> tetradioiv <5069> stratiwtwn <4757> fulassein <5442> (5721) auton <846> boulomenov <1014> (5740) meta <3326> to <3588> pasca <3957> anagagein <321> (5629) auton <846> tw <3588> law <2992>

12:5 o <3588> men <3303> oun <3767> petrov <4074> ethreito <5083> (5712) en <1722> th <3588> fulakh <5438> proseuch <4335> de <1161> hn <1510> (5713) ektenwv <1619> ginomenh <1096> (5740) upo <5259> thv <3588> ekklhsiav <1577> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> peri <4012> autou <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org