NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 12:1

12:1 kat <2596> ekeinon <1565> de <1161> ton <3588> kairon <2540> epebalen <1911> (5627) hrwdhv <2264> o <3588> basileuv <935> tav <3588> ceirav <5495> kakwsai <2559> (5658) tinav <5100> twn <3588> apo <575> thv <3588> ekklhsiav <1577>

Acts 12:22-24

12:22 o <3588> de <1161> dhmov <1218> epefwnei <2019> (5707) yeou <2316> fwnh <5456> kai <2532> ouk <3756> anyrwpou <444>

12:23 paracrhma <3916> de <1161> epataxen <3960> (5656) auton <846> aggelov <32> kuriou <2962> any <473> wn <3739> ouk <3756> edwken <1325> (5656) thn <3588> doxan <1391> tw <3588> yew <2316> kai <2532> genomenov <1096> (5637) skwlhkobrwtov <4662> exequxen <1634> (5656)

12:24 o <3588> de <1161> logov <3056> tou <3588> kuriou <2962> huxanen <837> (5707) kai <2532> eplhyuneto <4129> (5712)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org