NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 10:36-38

10:36 ton <3588> logon <3056> apesteilen <649> (5656) toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> euaggelizomenov <2097> (5734) eirhnhn <1515> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> outov <3778> estin <1510> (5748) pantwn <3956> kuriov <2962>

10:37 umeiv <5210> oidate <1492> (5758) to <3588> genomenon <1096> (5637) rhma <4487> kay <2596> olhv <3650> thv <3588> ioudaiav <2449> arxamenov <757> (5671) apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> meta <3326> to <3588> baptisma <908> o <3739> ekhruxen <2784> (5656) iwannhv <2491>

10:38 ihsoun <2424> ton <3588> apo <575> nazarey <3478> wv <5613> ecrisen <5548> (5656) auton <846> o <3588> yeov <2316> pneumati <4151> agiw <40> kai <2532> dunamei <1411> ov <3739> dihlyen <1330> (5627) euergetwn <2109> (5723) kai <2532> iwmenov <2390> (5740) pantav <3956> touv <3588> katadunasteuomenouv <2616> (5746) upo <5259> tou <3588> diabolou <1228> oti <3754> o <3588> yeov <2316> hn <1510> (5713) met <3326> autou <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org