NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 10:3-5

10:3 eiden <1492> (5627) en <1722> oramati <3705> fanerwv <5320> wsei <5616> peri <4012> wran <5610> enathn <1766> thv <3588> hmerav <2250> aggelon <32> tou <3588> yeou <2316> eiselyonta <1525> (5631) prov <4314> auton <846> kai <2532> eiponta <2036> (5631) autw <846> kornhlie <2883>

10:4 o <3588> de <1161> atenisav <816> (5660) autw <846> kai <2532> emfobov <1719> genomenov <1096> (5637) eipen <2036> (5627) ti <5101> estin <1510> (5748) kurie <2962> eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> ai <3588> proseucai <4335> sou <4675> kai <2532> ai <3588> elehmosunai <1654> sou <4675> anebhsan <305> (5627) eiv <1519> mnhmosunon <3422> emprosyen <1715> tou <3588> yeou <2316>

10:5 kai <2532> nun <3568> pemqon <3992> (5657) andrav <435> eiv <1519> iopphn <2445> kai <2532> metapemqai <3343> (5663) simwna <4613> tina <5100> ov <3739> epikaleitai <1941> (5743) petrov <4074>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org