NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

3 John 1:9-10

1:9 egraqa <1125> (5656) ti <5100> th <3588> ekklhsia <1577> all <235> o <3588> filoprwteuwn <5383> (5723) autwn <846> diotrefhv <1361> ouk <3756> epidecetai <1926> (5736) hmav <2248>

1:10 dia <1223> touto <5124> ean <1437> elyw <2064> (5632) upomnhsw <5279> (5692) autou <846> ta <3588> erga <2041> a <3739> poiei <4160> (5719) logoiv <3056> ponhroiv <4190> fluarwn <5396> (5723) hmav <2248> kai <2532> mh <3361> arkoumenov <714> (5746) epi <1909> toutoiv <5125> oute <3777> autov <846> epidecetai <1926> (5736) touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> touv <3588> boulomenouv <1014> (5740) kwluei <2967> (5719) kai <2532> ek <1537> thv <3588> ekklhsiav <1577> ekballei <1544> (5719)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org