NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

3 John 1:3-6

1:3 ecarhn <5463> (5644) gar <1063> lian <3029> ercomenwn <2064> (5740) adelfwn <80> kai <2532> marturountwn <3140> (5723) sou <4675> th <3588> alhyeia <225> kaywv <2531> su <4771> en <1722> alhyeia <225> peripateiv <4043> (5719)

1:4 meizoteran <3186> toutwn <5130> ouk <3756> ecw <2192> (5719) carin <5485> ina <2443> akouw <191> (5725) ta <3588> ema <1699> tekna <5043> en <1722> th <3588> alhyeia <225> peripatounta <4043> (5723)

1:5 agaphte <27> piston <4103> poieiv <4160> (5719) o <3739> ean <1437> ergash <2038> (5667) eiv <1519> touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> touto <5124> xenouv <3581>

1:6 oi <3739> emarturhsan <3140> (5656) sou <4675> th <3588> agaph <26> enwpion <1799> ekklhsiav <1577> ouv <3739> kalwv <2573> poihseiv <4160> (5692) propemqav <4311> (5660) axiwv <516> tou <3588> yeou <2316>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org