NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

3 John 1:1-4

1:1 o <3588> presbuterov <4245> gaiw <1050> tw <3588> agaphtw <27> on <3739> egw <1473> agapw <25> (5719) en <1722> alhyeia <225>

1:2 agaphte <27> peri <4012> pantwn <3956> eucomai <2172> (5736) se <4571> euodousyai <2137> (5745) kai <2532> ugiainein <5198> (5721) kaywv <2531> euodoutai <2137> (5743) sou <4675> h <3588> quch <5590>

1:3 ecarhn <5463> (5644) gar <1063> lian <3029> ercomenwn <2064> (5740) adelfwn <80> kai <2532> marturountwn <3140> (5723) sou <4675> th <3588> alhyeia <225> kaywv <2531> su <4771> en <1722> alhyeia <225> peripateiv <4043> (5719)

1:4 meizoteran <3186> toutwn <5130> ouk <3756> ecw <2192> (5719) carin <5485> ina <2443> akouw <191> (5725) ta <3588> ema <1699> tekna <5043> en <1722> th <3588> alhyeia <225> peripatounta <4043> (5723)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org