NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Timothy 2:15

2:15 spoudason <4704> (5657) seauton <4572> dokimon <1384> parasthsai <3936> (5658) tw <3588> yew <2316> ergathn <2040> anepaiscunton <422> oryotomounta <3718> (5723) ton <3588> logon <3056> thv <3588> alhyeiav <225>

Acts 17:11

17:11 outoi <3778> de <1161> hsan <1510> (5713) eugenesteroi <2104> twn <3588> en <1722> yessalonikh <2332> oitinev <3748> edexanto <1209> (5662) ton <3588> logon <3056> meta <3326> pashv <3956> proyumiav <4288> [to] <3588> kay <2596> hmeran <2250> anakrinontev <350> (5723) tav <3588> grafav <1124> ei <1487> ecoi <2192> (5722) tauta <5023> outwv <3779>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org