NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Timothy 2:21-25

2:21 ean <1437> oun <3767> tiv <5100> ekkayarh <1571> (5661) eauton <1438> apo <575> toutwn <5130> estai <1510> (5704) skeuov <4632> eiv <1519> timhn <5092> hgiasmenon <37> (5772) eucrhston <2173> tw <3588> despoth <1203> eiv <1519> pan <3956> ergon <2041> agayon <18> htoimasmenon <2090> (5772)

2:22 tav <3588> de <1161> newterikav <3512> epiyumiav <1939> feuge <5343> (5720) diwke <1377> (5720) de <1161> dikaiosunhn <1343> pistin <4102> agaphn <26> eirhnhn <1515> meta <3326> twn <3588> epikaloumenwn <1941> (5734) ton <3588> kurion <2962> ek <1537> kayarav <2513> kardiav <2588>

2:23 tav <3588> de <1161> mwrav <3474> kai <2532> apaideutouv <521> zhthseiv <2214> paraitou <3868> (5737) eidwv <1492> (5761) oti <3754> gennwsin <1080> (5719) macav <3163>

2:24 doulon <1401> de <1161> kuriou <2962> ou <3756> dei <1163> (5904) macesyai <3164> (5738) alla <235> hpion <2261> einai <1510> (5750) prov <4314> pantav <3956> didaktikon <1317> anexikakon <420>

2:25 en <1722> prauthti <4240> paideuonta <3811> (5723) touv <3588> antidiatiyemenouv <475> (5734) mhpote <3379> dwh <1325> (5630) <1325> (5632) autoiv <846> o <3588> yeov <2316> metanoian <3341> eiv <1519> epignwsin <1922> alhyeiav <225>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org