NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Thessalonians 1:7-9

1:7 kai <2532> umin <5213> toiv <3588> ylibomenoiv <2346> (5746) anesin <425> mey <3326> hmwn <2257> en <1722> th <3588> apokaluqei <602> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> ap <575> ouranou <3772> met <3326> aggelwn <32> dunamewv <1411> autou <846>

1:8 en <1722> puri <4442> flogov <5395> didontov <1325> (5723) ekdikhsin <1557> toiv <3588> mh <3361> eidosin <1492> (5761) yeon <2316> kai <2532> toiv <3588> mh <3361> upakouousin <5219> (5723) tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424>

1:9 oitinev <3748> dikhn <1349> tisousin <5099> (5692) oleyron <3639> aiwnion <166> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> apo <575> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> iscuov <2479> autou <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org