NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Thessalonians 1:5-7

1:5 endeigma <1730> thv <3588> dikaiav <1342> krisewv <2920> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> to <3588> kataxiwyhnai <2661> (5683) umav <5209> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316> uper <5228> hv <3739> kai <2532> pascete <3958> (5719)

1:6 eiper <1512> dikaion <1342> para <3844> yew <2316> antapodounai <467> (5629) toiv <3588> ylibousin <2346> (5723) umav <5209> yliqin <2347>

1:7 kai <2532> umin <5213> toiv <3588> ylibomenoiv <2346> (5746) anesin <425> mey <3326> hmwn <2257> en <1722> th <3588> apokaluqei <602> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> ap <575> ouranou <3772> met <3326> aggelwn <32> dunamewv <1411> autou <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org