NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 1:20-21

1:20 touto <5124> prwton <4412> ginwskontev <1097> (5723) oti <3754> pasa <3956> profhteia <4394> grafhv <1124> idiav <2398> epilusewv <1955> ou <3756> ginetai <1096> (5736)

1:21 ou <3756> gar <1063> yelhmati <2307> anyrwpou <444> hnecyh <5342> (5681) profhteia <4394> pote <4218> alla <235> upo <5259> pneumatov <4151> agiou <40> feromenoi <5342> (5746) elalhsan <2980> (5656) apo <575> yeou <2316> anyrwpoi <444>

2 Timothy 3:16

3:16 pasa <3956> grafh <1124> yeopneustov <2315> kai <2532> wfelimov <5624> prov <4314> didaskalian <1319> prov <4314> elegmon <1650> prov <4314> epanorywsin <1882> prov <4314> paideian <3809> thn <3588> en <1722> dikaiosunh <1343>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org