NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 8:2

8:2 oti <3754> en <1722> pollh <4183> dokimh <1382> yliqewv <2347> h <3588> perisseia <4050> thv <3588> carav <5479> autwn <846> kai <2532> h <3588> kata <2596> bayouv <899> ptwceia <4432> autwn <846> eperisseusen <4052> (5656) eiv <1519> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> aplothtov <572> autwn <846>

2 Corinthians 8:9

8:9 ginwskete <1097> (5719) gar <1063> thn <3588> carin <5485> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> [cristou] <5547> oti <3754> di <1223> umav <5209> eptwceusen <4433> (5656) plousiov <4145> wn <1510> (5752) ina <2443> umeiv <5210> th <3588> ekeinou <1565> ptwceia <4432> plouthshte <4147> (5661)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org