NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 1:20-22

1:20 osai <3745> gar <1063> epaggeliai <1860> yeou <2316> en <1722> autw <846> to <3588> nai <3483> dio <1352> kai <2532> di <1223> autou <846> to <3588> amhn <281> tw <3588> yew <2316> prov <4314> doxan <1391> di <1223> hmwn <2257>

1:21 o <3588> de <1161> bebaiwn <950> (5723) hmav <2248> sun <4862> umin <5213> eiv <1519> criston <5547> kai <2532> crisav <5548> (5660) hmav <2248> yeov <2316>

1:22 [o] <3588> kai <2532> sfragisamenov <4972> (5671) hmav <2248> kai <2532> douv <1325> (5631) ton <3588> arrabwna <728> tou <3588> pneumatov <4151> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> hmwn <2257>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org